Bengkel Sistem Fail Bagi Rekod-Rekod HouseKeeping

Arkib Negeri Sabah adalah pakar rujuk dalam menentukan kod-kod Sistem Fail bagi rekod-rekod Housekeeping pejabat awam Negeri Sabah. Arkib Negeri Sabah memberi perkhidmatan Bengkel Sistem Fail Bagi Rekod-rekod Housekeeping bagi memastikan pengurusan rekod berjalan dengan bersistematik dan berkualiti. Sistem Fail ini telah menentukan kod-kod bagi rekod-rekod berikut:

Kembali