SOALAN LAZIM

FAQ PTM FAQ KURSUS UMUM
1. Apakah Program Transformasi Minda?
1. Apakah kelayakkan yang perlu bagi memohon kursus anjuran INSAN.
Program Transformasi Minda (PTM) diperkenalkan sebagai satu pendekatan untuk memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan dalam perkhidmatan awam.
PTM merupakan satu daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang diperkenalkan untuk memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan dalam perkhidmatan awam.
(Perenggan 2 PPNS 7/2013)
1. Anda mestilah kakitangan atau pegawai Awam Kerajaan Negeri Sabah.
2. Permohonan anda telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Ketua Jabatan anda.
2. Apa jenis-jenis kursus yang layak saya ikuti?
Semua kursus ditawarkan oleh INSAN adalah berdasarkan gred jawatan. Bagaimana pun sehingga kini hanya kursus yang berkaitan ICT anjuran Pusat Pembangunan ICT INSAN sahaja yang menawarkan kursus bagi semua gred.
2.    Siapakah yang disyaratkan untuk menduduki PTM?
Pegawai yangdisyaratkan mengikuti PTM adalah:
(a)          pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1 Januari 2013 yang berkhidmat secara tetap dalam Perkhidmatan Awam; dan
(b)          pegawai dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi-Modul Umum.
(Perenggan 6 PPNS 7/2013)
3. Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat mengenai kursus yang ditawarkan oleh INSAN?
Anda boleh mendapatkan maklumat kursus melalui laman web INSAN di alamat ww2.sabah.gov.my/insan .

4. Dimanakah saya boleh mendapatkan borang permohonan kursus anjuran INSAN?

3.    Adakah pegawai yang belum lulus Ujian Akhir Kursus Induksi perlu menghadiri PTM?
Anda boleh mendapatkan borang kursus dengan datang ke Pejabat INSAN di Tingkat 8, Blok A, Wisma MUIS, Jalan Sembulan, Kota Kinabalu atau muat turun melalui laman web INSAN http://www.sabah.gov.my/insan/borang_kursus.htm .
Ya. Mulai 1 Januari 2013, pegawai yang belum lulus Ujian Akhir Kursus Induksi perlu menghadiri PTM.
(Perenggan 6 PPNS 7/2013)

5. Bilakah sepatutnya saya menghantar borang permohonan kursus anjuran INSAN?

4.    Adakah pegawai yang telah mengikuti Kursus Induksi – Modul Umum tetapi keputusan belum diperolehi pada 1 Januari 2013 perlu mengikuti PTM?
Anda perlu menghantar borang permohonan berkursus di INSAN tiga minggu sebelum kursus berjalan atau sebagaimana yang telah dimaklumkan melalui surat pekeliling yang diedarkan kepada ketua-ketua jabatan.
Tidak perlu kerana pegawai telah mengikuti Kursus – Modul Umum sebelum 1 Januari 2013. Pegawai hanya perlu mengikuti PTM sekiranya beliau gagal dalam kursus yang diikuti.
(Perenggan 6 PPNS 7/2013)
6. Adakah peserta dikenakan sebarang bayaran yuran kursus anjuran INSAN?
Tidak. Semua perbelanjaan kursus anjuran INSAN ditanggung oleh kerajaan
5.  Apakah status pegawai yang telah menghadiri kursus Induksi Modul Khusus sahaja?
7. Apakah keperluan yang disediakan oleh INSAN kepada peserta kursus?
Pegawai yang hanya pernah menghadiri Kursus Induksi Modul Khusus sahaja masih dikehendaki menghadiri PTM memandangkan pengecualian PTM hanya diberikan kepada pegawai yang telah hadir dengan jaya Kursus InduksiModul Umum.
(Perenggan 6 PPNS 7/2013)
Lazimnya para peserta akan diberi fail berserta buku aturcara, nota (hand-out) dan pencil semasa sesi pendaftaran pada hari pertama.
Sepanjang kursus para peserta akan diberi minum pagi, makan tengahari dan juga minum petang..
9. Adakah pihak INSAN menyediakan tempat penginapan bagi peserta kursus?
6.     Siapakah yang boleh mendapat pengecualian daripada mengikuti PTM?
INSAN Tidak menyediakan tempat penginapan, kecuali program diadakan di Kampus INSAN Keningau. Walau bagaimanapun anda adalah layak untuk membuat tuntutan elaun lojing mengikut gred jawatan.
Pegawai yang boleh mendapat pengecualian daripada mengikuti PTM adalah:
(a)          Pegawai telah hadir dengan jaya PTM ; atau
(b)          Hadir dengan jaya Kursus Induksi - Modul Umum; atau
(c)           Lulus Peperiksaan Am Kerajaan di skim perkhidmatan terdahulu.
(Perenggan 7 PPNS 7/2013)
7.            Bolehkah pegawai dari kumpulan pelaksana (sokongan) yang telah dilantik ke kumpulan pengurusan dan profesional dikecualikan daripada menghadiri PTM?
Boleh dikecualikan daripada menghadiri PTM dengan syarat:
(a)          pegawai telah hadir dengan jaya PTM ; atau
(b)          hadir dengan jaya Kursus Induksi - Modul Umum ; atau
(c)           lulus Peperiksaan Am Kerajaan di skim perkhidmatan terdahulu.
(Perenggan 7 PPNS 7/2013)
10. Apakah perlu saya lakukan jika saya terpaksa menarik diri dari berkursus atas sesuatu sebab setelah tawaran saya terima?
Anda hendaklah menulis surat rasmi kepada INSAN mengenai penolakan tersebut atau pun menghubungi terlebih dahulu pegawai penyelaras kursus atau setiausaha kursus yang berkenaan bagi memaklumi keadaan anda. Tindakan anda akan memberi peluang kepada kami menghubungi pemohon yang berminat.

11. Apakah nasihat Tuan kepada peserta yang berkursus di Kampus Ibu Pejabat INSAN di Wisma MUIS, Jalan Sembulan Kota Kinabalu?

Kepada peserta yang membawa kenderaan, anda dinasehatkan untuk meletakkan kenderaan anda di tempat letak kereta tidak berbayar di perkarangan Masjid Negeri Sabah.
8.    Apakah status pegawai dari Kumpulan Sokongan I dan kemudiannya dilantik ke Gred 41, adakah perlu mengikuti PTM?
Tidak perlu. Hanya pegawai lantikan pertama sahaja yang perlu mengikuti PTM. Pegawai juga telah mengikuti PTM pada gred terdahulu.
(Perenggan 7 PPNS 7/2013)
9.   Siapakah yang boleh memberikan pengecualian menghadiri PTM?
Pengecualian menghadiri PTM boleh diberikan oleh Pengurus Sumber Manusia Kementerian/Jabatan/Agensi tanpa perlu merujuk Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri (JPAN).
(Perenggan 8 PPNS 7/2013)
10.   Apakah kandungan / kurikulum PTM?
PTM dibahagikan kepada tiga segmen iaitu:
(a)          Segmen I: Negara dan Perkhidmatan Awam;
(b)          Segmen II: Tanggungjawab dan Peranan Pegawai; dan
(c)           Segmen III: Budaya Kerja Kelas Pertama.
(Perenggan 9 PPNS 7/2013)
11.   Berapa lamakah tempoh pelaksanaan PTM?
Tempoh pelaksanaan program adalah enam (6) hari.
(Perenggan 10 PPNS 7/2013)
12.   Siapakah yang akan melaksanakan PTM?
PTM akan dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi di mana pegawai bertugas.
(Perenggan 12 PPNS 7/2013)

13.    Adakah pegawai gunasama di Kementerian/Jabatan/Agensi boleh mengikuti PTM di Kementerian/Jabatan/Agensi?
Boleh. Pegawai boleh mengikuti di Kementerian/Jabatan/Agensi di mana pegawai bertugas.
(Perenggan 2 PPNS 7/2013)
14.   Apakah kaedah/aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam PTM?
PTM boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah/aktiviti seperti latihan dalam kumpulan (LDK), sesi interaktif, perbincangan kumpulan, perbincangan kes, kuiz,e-Pembelajaran, ujian psikometrik atau kaedah lain yang bersesuaian yang dipersetujui oleh Panel Pengurusan PTM di Kementerian/Jabatan/Agensi.
(Perenggan 12 PPNS 7/2013)
15.   Adakah terdapat sebarang elemen ujian atau penilaian di dalam PTM?
Penilaian PTM dibuat secara penilaian sepanjang program berdasarkan kepada aktiviti dan kaedah penilaian yang ditetapkan oleh JPA menggunakan borang penilaian di Kembaran A pekeliling. Penilaian kefahaman akan dilaksanakan di akhir sesi PTM.
(Perenggan 13 PPNS 7/2013)
16.   Apakah kriteria yang dinilai sepanjang PTM?
Penilaian sepanjang program dijalankan berasaskan kepada tiga (3) kriteria utama iaitu disiplin dan personaliti, komitmen serta penilaian kefahaman.
(Perenggan 14 PPNS 7/2013)
17.   Adakah pegawai perlu mengikuti semula keseluruhan PTM sekiranya beliau tidak melengkapkan PTM?
Pegawai perlu mengulang semula mana -mana segmen yang tidak lengkap dengan persetujuan Panel Pengurusan PTM atas sebab-sebab yang dibenarkan.
(Perenggan 19 PPNS 7/2013)
   
Hakcipta Terpelihara © 2011 Institut Latihan Sektor Awam Negeri
Rekabentuk Grafik & Dikemaskini : RJ webmaster