Jabatan Cetak Kerajaan

Home
Maklumat JCK
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGASAN (samb.)
 
2. Bahagian Perancangan dan Pengeluaran 

- Ketua Bahagian:-
 • Ketua Penolong Pencetak Kerajaan (Pegawai Penerbitan, N48)
- Penolong Ketua Bahagian:-
 • Penolong Pencetak Kerajaan I (Pegawai Penerbitan, N44)
 • Penolong Pencetak Kerajaan II (Pemasaran) (Pegawai Penerbitan, N41)
  • Diwujudkan untuk meningkatkan keberkesanan aliran kerja, gunatenaga, serta kualiti di bawah kawalannya; 
  • Bertanggungjawab untuk mengumpul, menganalisa, serta merancang data-data keperluan percetakan dari semua Jabatan, Kementerian dan Agensi Kerajaan Negeri Sabah;
  • Mengeluarkan Arahan Proses Kerja Percetakan serta menyelaras dan mengawal aktiviti-aktiviti pra-cetak, percetakan dan penjilidan di samping memperaku anggaran dan nilaiharga kos percetakan.
Fungsi Unit-Unit Di Bawah Kawalan
 • Unit Kos Percetakan
 • Seksyen Pra-Cetak
 • Seksyen Percetakan ofset Litografi
 • Seksyen Penjilidan
2.1. Unit Kos Pencetakan
  Ketua Unit:
 • Pembantu Penerbitan, N26
 • Pembantu Penerbitan, N22

 • Kakitangan:-
 •  Pembantu Penerbitan, N17
Unit ini merangkumi dua sub-unit iaitu:-
 • Unit Data Pelanggan, Penyelarasan dan Hubungan Awam
 • Unit Anggaran dan Kos Percetakan.
Unit ini dikendalikan seperti berikut:-
 • Menerima arahan daripada Ketua Bahagian Perancangan dan Pengeluaran untuk pengeluaran Doket/Tiket Arahan Kerja.
 • Meniliti/merekod setiap pesanan kerja.
 • Bertanggungjawab mengenai keperluan bahan-bahan percetakan dan penjilidan dan anggaran harga sebenar.
 • Memberi maklumat kemajuan progress kerja
 • Menyelaras tempahan, menyediakan spesifikasi kerja, menyemak stok bahan keperluan dan menyediakan surat pembelian stok kepada Ketua Bahagian
2.2. Seksyen Pra-Cetak
  Ketua Seksyen: -
 • Penolong Pegawai Penerbitan, N27 

 • Ketua Unit :
 • Pembantu Penerbitan, N26
 • Pembantu Penerbitan, N22

 • Kakitangan:
  -
 • Pembantu Penerbitan, N17
Seksyen ini bertanggungjawab menyelaras dan merancang gunatenaga, bahan-bahan keperluan pencetakan serta peralatan dengan berpandukan kepada keperluan semasa dan pesanan yang diterima oleh Jabatan. Seksyen ini juga berperanan untuk memastikan kerja-kerja persediaan pra-cetak dapat disempurnakan untuk kerja-kerja pencetakan dan penjilidan.

Unit-unit di bawah Seksyen Pra-Cetak:-
 • Unit Pembaca Pruf
 • Unit Grafik dan Reka Letak
 • Unit Kamera, Plat dan Percetakan digital
Unit Pembaca Pruf
 • Membuat pembacaan pruf yang ditaipset oleh Unit Aturhuruf Komputer.
 • Membuat pembacaan mengikut Style of the House.
 • Membuat pembacaan pruf untuk kerja bertaraf Terhad, Rahsia, Sulit dan Kerja-kerja Am.
 • Membuat semakan mengikut bahan yang dibekalkan oleh pelanggan seperti gambar, kerja seni, ukiran, warna yang diperlukan dan lain-lain.
 • Menyusun nombor/folio bagi setiap muka surat.
 • Membuat semakan pruf layout yang sedia untuk diproses
 • Menyusun format penerbitan warta-warta kerajaan.
 • Menyediakan indeks penerbitan warta-warta kerajaan.

Unit Grafik dan Reka Letak

Unit ini merangkumi dua sub-unit iaitu:-
 • Unit Aturhuruf Komputer dan Grafik/Designer
 • Unit Reka Letak.
Fungsi Utama
 • Membuat taipset/reka letak mukasurat menggunakan komputer (desktop publishing).
 • Reka bentuk, pisah warna, edit imej.
 • Pengeluaran filem ke imagesetter (computer to film).
 • Membuat pengubahsuaian salinan asal pelanggan yang dibekalkan dalam bentuk digital. 
 • Membuat taipset bertaraf Terhad, Rahsia, Sulit dan kerja am.
 • Cetakan pruf untuk pembacaan pruf. 
 • Cetakan pruf untuk pelanggan.
 • Membuat kerja reka letak/reka bentuk dan menyediakan dummy untuk pencetakan hitam putih atau berwarna penuh cara cetakan ofset.

 • Membuat pembetulan teks yang telah disemak oleh Pembaca Pruf.

 • Membuat perancangan kerja mengikut ukuran percetakan, cara penjilidan dan kesesuaian mesin mencetak.

 • Menyusun filem mengikut reka letak.

 • Menyimpan gambar, bahan asal pelanggan dan filem-filem yang telah digunakan dalam cabinet.

 • Menyemak reka letak/kerja seni sebelum diproses.

 • Menyambung filem.

 • Menyediakan filem yang telah disambung untuk penyediaan plat.

 • Menyemak filem dalam simpanan untuk cetakan semula sebelum penyediaan plat.

Unit Kamera, Plat dan Percetakan Digital
 • Menggambar kerja yang telah direka letak atau kerja seni (line work) untuk filem negatif atau filem positif mengikut ukuran.
 • Menggambar kerja percetakan hitam putih (half tone work) atau (colour line work).
 • Memproses filem yang telah digambar.
 • Membuat kerja film retouching, stripping.
 • Menyemak film density menggunakan kanta atau densitometer.
 • Mengekspos filem yang telah disambung untuk kerja percetakan hitam putih (line work/half tone) mengikut kesesuaian mesin pencetakan ofset.
 • Membuat punch register untuk plat yang dicetak warna sebelum diekspos.
 • Memproses plat yang telah diekspos seperti mencuci, memadam non-image dan menyapu gam.

 • Mencetak kerja percetakan menggunakan pencetak digital seperti mesin pencetak Xerox untuk kerja-kerja percetakan hitam putih dan warna penuh.

 • Mencetak grafik kegunaan luar bangunan seperti poster, kain rentang, pembungkus dan lain-lain menggunakan pencetak warna pancut (ink jet printer) format lebar.

 

Home