Jabatan Cetak Kerajaan

Home
Maklumat JCK
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGASAN
 
Pengurusan pejabat Jabatan Cetak Kerajaan Sabah diketuai oleh seorang Ketua Jabatan digelar Pencetak Kerajaan Sabah Skel N54. Untuk melicinkan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Ketua Jabatan dia dibantu oleh seorang Timbalan Pencetak Kerajaan Skel N52.  Pejabat ini mempunyai dua bahagian utama iaitu:-
 • Bahagian Pentadbiran, Kewangan dan Stor
 • Bahagian Perancangan dan Pengeluaran

1. Bahagian Pentadbiran, Kewangan dan Stor

Ketua Bahagian:-

 • Timbalan Pencetak Kerajaan (Pegawai Penerbitan, N52)

Fungsi Unit-Unit di Bawah Kawalan
 • Seksyen Pentadbiran Am
 • Seksyen Akaun
 • Seksyen Pengurusan Aset dan Perkhidmatan Sokongan
 • Seksyen Latihan, Peperiksaan dan Inovasi
  Seksyen Bekalan Stor, Alat Tulis dan Bahan Mentah

1.1 Seksyen Pentadbiran Am

  Ketua Seksyen:- 
 • Penolong Pegawai Tadbir, N32

 • Ketua Unit:-
 • Pembantu Tadbir, N22

 • Kakitangan:- 
 • Pembantu Tadbir, N17
 • Pemandu Kenderaan, R3
 • Pekerja Rendah Awam, R1
Bertanggungjawab terhadap semua aktiviti pengurusan pentadbiran dan tugas-tugas berkaitan dengan perkhidmatan dan perjwaatan. 

1.2 Seksyen Akaun
  Ketua Seksyen:- 
 • Penolong Akuntan, W32

 • Ketua Unit:-
 • Pembantu Tadbir, N22

 • Kakitangan:- 
 • Pembantu Tadbir, N17
 • Pekerja Rendah Awam, R

Bertanggungjawab terhadap aktiviti perakaunan, belanjawan jabatan serta urusan gaji dan elaun kakitangan.


1.3 Seksyen Pengurusan Aset dan Perkhidmatan Sokongan

  Ketua Seksyen:-
 • Penolong Pegawai Penerbitan, N27 
 •  
  Ketua Unit:-
 • Pembantu Penerbitan, N22

 • Kakitangan:-
 • Pembantu Penerbitan, N17
 • Pembantu Am Rendah, N1
 • Pekerja Rendah Awam, R1
 • Pengawal Keselamatan, KP11
 • Jaga, R1
Seksyen Perkhidmatan Sokongan dibahagikan kepada dua unit iaitu:-
 • Unit Penyelenggaraan
 • Unit Pembersihan
Unit Penyelenggaraan

Memberi Perkhidmatan Pembaikan kepada Mesin-mesin, Bangunan, Saluran Paip Air, Pendawaian Letrik, Telefon, Menyelenggara Mesin, Menyelenggara Penghawa Dingin dan lain-lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh pihak Penguasa Pejabat.

Fungsi Utama
 • Memberi khidmat pembaikan kepada mesin dan peralatan percetakan dan penjilidan.
 • Menyelenggara dan membaiki dan merombak rawat mesin dan jentera.
 • Memeriksa dan menyelenggara mesin dan peralatan percetakan dan penjilidan serta penghawa dingin mengikut jadul yang ditetapkan.
 • Membaiki kerosakan kecil kepada bangunan, lampu, saluran paip air dan pendawaian letrik.
 • Mengendali jentera janakuasa dan suis bod utama.
Unit Pembersihan

Fungsi Utama
 • Menjaga kebersihan persekitaran kawasan Jabatan. Iaitu mepastikan premis bangunan dan pesekitaran jabatan sentiasa bersih dan selamat.
 • Menjaga kebersihan dalaman bangunan-bangunan Jabatan. Iaitu menyelenggara dan memantau kebersihan dalam pejabat.
 • Menjaga kebersihan tandas-tandas Jabatan. Mempastikan semua kemudahan tandas kakitangan sentiasa bersih dan selamat diguna oleh semua pengguna.
1.4 Seksyen Latihan, Peperiksaan dan Inovasi

Merancang, melaksanakan dan mengendalikan program latihan dan kursus kakitangan.

Unit Latihan dan Peperiksaan 
 • Menyelaras pelaksanaan program kursus, latihan, induksi jabatan, bengkel di dalam jabatan. 
 • Menyelaras permohonan kursus di luar jabatan.
 • Memproses permohonan peperiksaan perkhidmatan kakitangan
Unit IT

Bertanggungjawab mempastikan sistem ICT jabatan berfungsi dengan baik. Mewujudkan anggota Jabatan Cetak Kerajaan yang berpengetahuan tentang ICT melalui pengembangan, peningkatan dan latihan penggunaan IT dalam pelbagai aspek kerja, selaras dengan Pelan Induk IT Negeri, Konsep Kerajaan Elektronik dan Reinventing Government.

Fungsi
 • Memastikan Sistem Komputer Jabatan dalam keadaan terus berfungsi dengan baik. 
 • Memberi khidmat sokongan teknikal dan maklumat kepada pengguna-pengguna ICT di Jabatan Cetak Kerajaan.
 • Membangunkan, menyelenggarakan dan mengemaskinikan Laman Web Rasmi Jabatan Cetak Kerajaan.
 • Mengkaji pembangunan IT dan menentukan keperluan kemudahan IT di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri.
 • Memperkembangkan serta memperluas penggunaan IT di Jabatan selaras dengan konsep-konsep Kerajaan Eletronik dan Reinventing Government terutama dalam mempertingkat penggunaan aplikasi-aplikasi web seperti E-Cuti, E-Mel, dan E-Pekeliling.
 • Mengkaji keperluan Latihan IT dari semasa ke semasa kepada semua anggota Jabatan Cetak Kerajaan.
 

Home