Seksyen ini menyediakan maklumat mengenai perancangan alam sekitar di Sabah.
 
Isu-isu Alam Sekitar di Sabah
Pengenalan am mengenai isu-isu alam sekitar di Sabah.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF.

13kb
Laporan Petunjuk Alam Sekitar
Laporan Petunjuk Alam Sekitar menggariskan maklumat asas mengenai alam sekitar di Sabah, pembangunan mampan, ancaman ke atas alam sekitar dan cabaran di masa akan datang.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF.

4,081kb

3,577kb

3.709kb

2,810kb
Skim Perancangan Guna Tanah Penampang
Skim Perancangan Guna Tanah ini merangkumi butiran mengenai corak pembangunan di Daerah Penampang, tujuan am dan aplikasi Skim berkenaan, Prosedur Pelan Pembangunan, Aplikasi dan Pentadbiran dan sebagainya.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

127kb
Polisi Cerun Bukit
Polisi cadangan ini menggariskan visi, strategi dan pelan tindakan untuk pembangunan alam sekitar mapan di cerun bukit di Sabah. 
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

26kb
Polisi Perlombongan Batu dan Pasir Sungai
Polisi cadangan ini menggariskan visi, strategy dan pelan tindakan untuk pembangunan alam sekitar mapan bagi aktiviti perlombongan batu dan pasir sungai di Sabah.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

28kb
Survei Pelupusan Sisa Pejal
Kertas ini mengandungi hasil survei ke atas pelupusan sisa pejal di semua daerah di Sabah.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

14,028kb
Input Struktur Pelan Alam Sekitar Negeri
Laporan ini mengandungi butiran mengenai keadaan alam sekitar di Sabah, kesan masyarakat ke atas alam sekitar, polisi alam sekitar, pengurusan alam sekitar dan seterusnya rekomendasi untuk penubuhan kawasan konservasi yang baru, integrasi isu-isu alam sekitar ke dalam perancangan wilayah dan perlindungan dan pemantauan alam sekitar.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

426kb
Penyediaan Garispanduan Alam Sekitar: Daerah Penampang
Kertas kerja ini menjelaskan objektif, konsep dan aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam usaha menyediakan Pelan Guna Tanah Alam Sekitar di Daerah Penampang.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

50kb
EIA dan Aktiviti Perhutanan
Kertas ini memberi pengenalan ringkas mengenai prosedur EIA di Sabah dan aktiviti-aktiviti perhutanan yang berkaitan serta kesan-kesan alam sekitar yang terlibat.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

72kb
Prosedur Permohonan Tanah dan Pelan Pembangunan di Penampang, Sabah
Kertas ini memberi penjelasan ringkas mengenai prosedur permohonan tanah dan pelan pembangunan di Daerah Penampang, Sabah.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

81kb
Survei Ladang Penternakan Babi, Daerah Tuaran
Kertas ini memberikan hasil penyelidikan awal ke atas isu-isu alam sekitar yang fokus kepada air kumbahan daripada ladang ternakan babi di Daerah Tuaran, Sabah.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

59kb
"A Report on the State of the Environment in Sabah, 2000"
Kertas yang bertajuk "State of the Environment in Sabah, 2000" yang disediakan semasa Konvensyen Alam Sekitar di Kuching, Sarawak, 29-30 Jun 2000.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

552kb
"Integrated Environmental Planning, A Regional Perspective"
Kertas yang bertajuk "Integrated Environmental Planning, A Regional Perspective"  yang disediakan semasa Konvensyen Alam Sekitar di Kuching, Sarawak, 29-30 Jun 2000.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

50kb
Survei Rawatan Air Sisa, Sabah
Kertas ini mengandungi hasil survei ke atas rawatan air sisa  di daerah Kota Kinabalu, Penampang, Tawau dan Keningau di Sabah.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

2,768kb
Survei Ladang Babi, Sabah
Kertas ini mengandungi hasil survei ke atas lebih daripada 100 buah ladang babi di Sabah dan juga merangkumi metodologi, penemuan ke atas pemerhataian tapak, klasifikasi, standard efluen serta perbincangan dan rekomendasi.
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

207kb
"Small Grant Environmental Projects - Sabah"
Kertas cadangan untuk projek-projek alam sekitar baru oleh JPAS dengan kerjasama jabatan-jabatan lain yang mengandungi butiran terperinci 8 buah projek iaitu "Environmental monitoring of large scale development projects, Environmental assessment for centralised pig farming areas, Incorporation of environmental protection clauses into Land Title Terms and Conditions and the enforcement thereof. Wetland land-use and development plan, Identification of river reserves in land use planning and development, Support to community based river committees, Wastewater planning and regulation, Sabah East Coast Environmental Assessment."
Acrobat Reader diperlukan untuk membaca fail PDF

702kb
| Perancangan | Penguatkuasaan | Kesedaran | Sis Maklumat |