Articles

Objektif

Print

Mewujudkan sebuah kuasa Tempatan yang berkesan dan berkeupayaan untuk pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan rakyat setempat khususnya membantu Visi Pentadbiran Daerah menjadikan Beluran sebuah Mesyarakat Madani, Berilmu dan Makmur.

Berusaha kearah pembangunan yang teratur serta mengekalkan penghijauan dengan mempertingkatkan keindahan, kebersihan dan kesihatan.

Meningkatkan dan memperbaiki perkhidmatan dan keindahan awam sedia ada dari masa ke semasa.

Mengemaskini peraturan dan mempelbagai perkhidmatan di semua peringkat dalam kawasan perkadaran tanpa mengetepikan keperluan umum.

Berusaha merancang dan mengadakan pengawalan pertumbuhan industri kecil dengan sistem yang lebih teratur dan sempurna bagi mengelak masalah pencemaran alam sekitar.
 
Membantu melaksanakan projek- projek dan aktiviti kerajaan selaras dengan Dasar Kerajaan yang sedia ada.
 
Mempertingkatkan semua aktiviti- aktiviti perancangan dalam semua sektor dan memastikan pelaksanaan perancangan yang dibuat adalah berdasarkan objektif pelan struktur atau perancangan Bandar.

Memperbaiki dan mempertingkatkan kemudahan awam dan infrastruktur bagi kepentingan dan kegunaan awam seperti sistem lalulintas dan sistem perparitan.
Majlis Daerah Beluran QualityJoomlaTemplates.