small logoMajlis Daerah Papar
Peti surat 177, 89608, Papar, Sabah
Tel : 088-911094 Fax : 088-913608 Emel : md.ppr@sabah.gov.my / mdpprnet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2009 - 2012 Majlis Daerah Papar